Przejdź do treści
1
Przejdź do stopki

ORGANIZACJA PRACY

Treść

1. ORGANIZACJA POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

 

Witamy od godziny 6.00

 • Przed śniadaniem:

dziecko:

 1. jest aktywne w zakresie organizacji swojego życia – chętnie podejmuje zabawy wynikające z własnej aktywności, śmiało zgłasza propozycje działań, nawiązuje i uczy się podtrzymywać przyjazne relacje z rówieśnikami, a tym samym rozwija umiejętności interpersonalne, usamodzielnia się, organizuje miejsce pracy i zabawy wspólnie z nauczycielem
 2. dba o estetykę otoczenia i kulturę osobistą
 3. wzmacnia i rozwija swoje możliwości poznawcze oraz rozwija zdolności (zajęcia indywidualne lub zabawa  w małej grupie)
 4. rozwija sprawność ruchową podczas ćwiczeń i zabaw porannych
 • o godzinie 9.00 – śniadanie
 1. dziecko uczy się samodzielności, kultury bycia przy stole
 • od godziny 9.30 – zabawy i zajęcia wspierające rozwój umysłowy, emocjonalno-społeczny, twórczy oraz fizyczny dziecka

dziecko:

 1. odkrywa i kreuje rzeczywistość w aktywnym działaniu
 2. korzysta z różnych źródeł informacji w poszukiwaniu odpowiedzi na nurtujące je pytania
 3. buduje „wiarę we własne siły” oraz zaufanie do otoczenia
 4. poznaje swoje możliwości i wykorzystuje je w działaniu
 5. rozwija zainteresowania, zamiłowania i zdolności twórcze
 • od godziny 10. 00 – 12.00

dziecko:

 1. zaspokaja potrzebę relaksu i ruchu na świeżym powietrzu
 2. dokonuje swobodnego wyboru aktywności, realizuje swoje zainteresowania, uczestniczy  w zabawach indywidualnych i zespołowych, warsztatach twórczych, zajęciach zorganizowanych, swobody uczy się akceptować i szanować sposób myślenia oraz wybory innych
 •  godzina 12.00 – 12.30 obiad

dziecko:

 1. kształtuje nawyki kulturalne, samoobsługowe, poznaje zasady racjonalnego żywienia
 • godzina 12.30 – 14.00

dziecko:

 1. odpoczywa podczas słuchania czytanych przez nauczycielkę bajek, opowiadań i wierszy
 2. uczy się rozładowywać stres i napięcie podczas zabaw relaksacyjnych i wyciszających
 3. rozwija indywidualne zainteresowania i zdolności
 4. pod kierunkiem nauczyciela wzmacnia i rozwija indywidualne predyspozycje, doskonali słabsze strony
 • 14.15 -14.30 podwieczorek
 • 14.30 – 17.00

dziecko:

 1. dokonuje swobodnego wyboru aktywności, realizuje swoje zainteresowania, uczestniczy w zabawach indywidualnych i zespołowych, warsztatach twórczych, zajęciach zorganizowanych, swobodnych lub w małych grupach
 2. bierze udział w zajęciach wyrównawczych i stymulacyjnych prowadzonych przez nauczyciela
 • 17.00 żegnamy przedszkole

STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 5

W WIELICZCE

IM. BRATA ALOJZEGO KOSIBY

tekst ujednolicony  23 czerwca 2021 r.

Rozdział 1

Nazwa i rodzaj przedszkola

 

§ 1

 1. Nazwa Przedszkola brzmi:

Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Wieliczce im. Brata Alojzego Kosiby z oddziałami integracyjnymi, zwane dalej „Przedszkolem”.

 1. Przedszkole jest przedszkolem publicznym.
 2. Siedzibą Przedszkola jest budynek przy ul. W. Pola 23 w Wieliczce.
 3. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Wieliczka. Siedzibą Gminy jest budynek w Wieliczce przy ul. Powstania Warszawskiego 1.
 4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem jest Małopolski Kurator Oświaty.

 

 § 2

 1. Ilekroć w statucie jest mowa o:
 1. przedszkolu – należy przez to rozumieć Samorządowe Przedszkole Nr 5 w Wieliczce im. Brata Alojzego Kosiby z oddziałami integracyjnymi;
 2. dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Samorządowego Przedszkola Nr  5 w Wieliczce im. Brata Alojzego Kosiby z oddziałami integracyjnymi;
 3. nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w Samorządowym Przedszkolu Nr 5 w Wieliczce im. Brata Alojzego Kosiby z oddziałami integracyjnym;
 4. dzieciach – należy przez to rozumieć dzieci uczęszczające do Samorządowego Przedszkola Nr 5 w Wieliczce z oddziałami integracyjnymi;
 5. rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem uczęszczającym do Samorządowego Przedszkola Nr 5 w Wieliczce im. Brata Alojzego Kosiby z oddziałami integracyjnymi;
 6. organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Wieliczka;
 7. organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Małopolskiego Kuratora Oświaty.

 

 

Rozdział 2

Cele i zadania przedszkola

 

§ 3

 1. Celem przedszkola jest:
 1. wsparcie całościowego rozwoju dziecka, które realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania-uczenia;
 2. wspieranie potencjału rozwojowego dziecka i stwarzanie warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu Przedszkola oraz w środowisku społecznym;
 3. umożliwianie dziecku odkrywania własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenia doświadczeń na drodze do prawdy, dobra i piękna;
 4. wspieranie dziecka w osiąganiu dojrzałości do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji;
 5. realizacja prawa każdego dziecka do kształcenia się, wychowania
  i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju.
 1. Zadaniem przedszkola jest:
 1. wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;
 2. tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
 3. wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
 4. zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
 5. wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
 6. wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
 7. tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
 8. przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m. in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;
 9. tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
 10. tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;
 11. tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;
 12. współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej dziecka;
 13. kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
 14. systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
 15. systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
 16. organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej;
 17. tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur;
 18. wspomaganie przez przedszkole wychowawczej roli rodziny;
 19. utrzymanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w przedszkolu;
 20. zapewnienie możliwości korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 21. upowszechnienie wiedzy ekologicznej wśród dzieci oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska;
 22. zapewnienie opieki wychowankom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.
 1. Przedszkole organizuje naukę religii na życzenie rodziców po złożeniu pisemnych oświadczeń.
 2. Za zgodą rodziców w przedszkolu mogą być organizowane zajęcia dodatkowe.                        Ich organizację określają odrębne przepisy.

 

§ 4

 1. Przedszkole udziela dzieciom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Potrzeba objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu wynika w szczególności:
 1. z niepełnosprawności;
 2. z niedostosowania społecznego;
 3. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 4. z zaburzeń zachowania lub emocji;
 5. ze szczególnych uzdolnień;
 6. ze specyficznych trudności w uczeniu się;
 7. z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
 8. z choroby przewlekłej;
 9. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 10. z niepowodzeń edukacyjnych;
 11. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
 12. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej dzieciom.
 3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne
  i nieodpłatne.
 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.
 5. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 6. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana dzieciom w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
 1. zajęć rozwijających uzdolnienia;
 2. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 3. zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
 4. porad i konsultacji.
 1. Rodzicom dzieci i nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana
  w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest organizowana i udzielana we współpracy z:
 1. rodzicami dzieci;
 2. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w tym poradniami specjalistycznymi;
 3. placówkami doskonalenia nauczycieli;
 4. innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
 5. organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 1. Do zadań dyrektora przedszkola w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:
 1. planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 2. ustalanie form udzielania pomocy, okresu oraz wymiaru godzin dla poszczególnych form, o których mowa w ust. 8;
 3. uzgadnianie z podmiotami wskazanymi w ust. 10 warunków współpracy;
 4. zaplanowanie i przeprowadzenie działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 1. Do zadań nauczycieli i specjalistów w przedszkolu należy w szczególności:
 1. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci;
 2. określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci;
 3. rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola;
 4. podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;
 5. prowadzenie obserwacji pedagogicznej mającej na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcia wczesnej interwencji;
 6. analiza i ocena gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna);
 7. informowanie innych nauczycieli o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z dzieckiem;
 8. udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem.
 1. Nauczyciele udzielający dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 5

 1. Przedszkole może organizować kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci  posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Kształcenie, wychowanie i opiekę dla uczniów niepełnosprawnych organizuje się                                  w integracji z uczniami pełnosprawnymi.
 3. Przedszkole zapewnia :
 1. realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
 2. warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci;
 3. zajęcia specjalistyczne;
 4. inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci w szczególności zajęcia rewalidacyjne i socjoterapeutyczne;
 5. integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym uczniami pełnosprawnymi.
 1. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny opracowuje utworzony w przedszkolu zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z dzieckiem.
 2. Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną.
 3. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. Program opracowuje się w terminie:
 1. do dnia 30 września roku szkolnego, w którym dziecko rozpoczyna realizowanie wychowania przedszkolnego albo kształcenie odpowiednio w przedszkolu;
 2. 30 dni od dnia złożenia w przedszkolu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 1. Pracę zespołu koordynuje odpowiednio wychowawca oddziału, do którego uczęszcza dziecko, albo nauczyciel lub specjalista, prowadzący zajęcia z dzieckiem, wyznaczony przez dyrektora przedszkola.
 2. Zespół co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka, oraz w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji programu.
 3. Rodzice dziecka mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu, a także w opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu wielospecjalistycznej oceny, o której  mowa            w ust.8.
 4. Dyrektor przedszkola zawiadamia pisemnie rodziców dziecka o terminie każdego spotkania zespołu i możliwości uczestniczenia w tym spotkaniu.

 

§ 6

 1. Warunki i sposób realizacji zadań przedszkola:
 1. nauczyciele organizują zajęcia wspierające rozwój każdego dziecka, wykorzystując do tego każdą sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane;
 2. nauczyciele, organizując zajęcia kierowane, biorą pod uwagę możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy;
 3. nauczyciele przygotowują dzieci do wykonywania czynności złożonych, takich jak liczenie, czytanie, a nawet pisanie, zgodnie z fizjologią i naturą pojawiania się tych procesów;
 4. poprzez zabawę nauczyciele wdrażają dziecko do poznawania alfabetu liter drukowanych;
 5. dziecko czynności złożonych nie uczy się z udziałem całej grupy, lecz przygotowuje się do nauki czytania i pisania oraz uczestniczy w procesie alfabetyzacji;
 6. nauczyciele diagnozują, obserwują dzieci i twórczo organizują przestrzeń ich rozwoju, włączając do zabaw i doświadczeń przedszkolnych potencjał tkwiący w dzieciach oraz ich zaciekawienie elementami otoczenia;
 7. organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w przedszkolu oparta jest na rytmie dnia, czyli powtarzających się systematycznie fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju, zapewniając mu zdrowy rozwój;
 8. nauczyciele, w procesie kształcenia, zwracają uwagę na konieczność tworzenia stosownych nawyków ruchowych u dzieci, które będą niezbędne, aby rozpocząć naukę w szkole, a także na rolę poznawania wielozmysłowego;
 9. organizowane są zajęcia rytmiki, które powinny być prowadzone w każdej grupie wiekowej oraz gimnastyki, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom postawy;
 10. dzieci są przygotowywane do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego;
 11. aranżacja przestrzeni wpływa na aktywność wychowanków i pozwala dzieciom na podejmowanie różnorodnych form działania w stałych i czasowych kącikach zainteresowań;
 12. zabawki i pomoce dydaktyczne służą motywowaniu dzieci do podejmowania samodzielnego działania, odkrywania zjawisk oraz zachodzących procesów, utrwalania zdobytej wiedzy i umiejętności, inspirowania do prowadzenia własnych eksperymentów, a każde dziecko ma możliwość korzystania z nich bez nieuzasadnionych ograniczeń czasowych;
 13. w salach są odpowiednio wyposażone miejsca przeznaczone na odpoczynek dzieci;
 14. stwarzane są warunki do celebrowania posiłków (kulturalne, spokojne ich spożywanie połączone z nauką posługiwania się sztućcami), a także wybierania potraw przez dzieci (walory odżywcze i zdrowotne produktów), a nawet ich komponowania;
 15. aranżacja wnętrz umożliwia dzieciom podejmowanie prac porządkowych.
 1. Zadania związane ze wspomaganiem indywidualnego rozwoju dziecka przedszkole realizuje poprzez:
 1. organizowanie odpowiednich warunków do zabawy, aktywnego działania i eksperymentowania poprzez różnicowanie zadań;
 2. stosowanie aktywizujących metod nauczania oraz form pracy indywidualnej i zespołowej;
 3. rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej, wyrażania własnych myśli i przeżyć;
 4. rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwijania wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej;
 5. tworzenie warunków do prezentowania talentów i uzdolnień dzieci;
 6. zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego i kształtowania zachowań prozdrowotnych;
 7. organizowanie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych;
 8. wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowania go do nauki w szkole, w tym:
 1. rozpoznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka i podjęcie w razie      potrzeby wczesnej interwencji specjalistycznej;
 2. informowanie na bieżąco rodziców o postępach dzieci;
 3. wspólne z rodzicami uzgadnianie kierunków i zakresu realizowanych zadań
 1. Zadania przedszkola mogą być realizowane również z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

1) W realizacji zajęć prowadzonych metodami i technikami kształcenia na odległość nauczyciele korzystają z technologii informacyjno-komunikacyjnych stosując informatyczne narzędzia wskazane przez Ministra Edukacji i Nauki, zapewniające:

 1. ochronę przed nieuprawnionym dostępem;
 2. integralność danych,
 3. przeciwdziałanie uszkodzeniom
 1. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość organizuje się w oddziałach, grupie oddziałowej, grupie międzyoddziałowej.
 2. Zajęcia, z wykorzystaniem metod i technik na odległość realizuje się w razie wystąpienia:
 1. zagrożenia bezpieczeństwa dzieci przedszkolnych w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych,
 2. temperatury zagrażającej zdrowiu dzieci na zewnątrz lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z dziećmi,
 3. zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną,
 4. nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu dzieci innego niż określone w pkt a – c w przypadkach i trybie określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

 

 

 1. Rozdział 3

Organy przedszkola

 

§ 7

 1. Organami przedszkola są:
  1. dyrektor przedszkola;
  2. rada pedagogiczna;
  3. rada rodziców;

 

 

§ 8

 1. Przedszkolem kieruje dyrektor.
 2. Dyrektora powołuje i odwołuje organ prowadzący zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go wicedyrektor.
 4. Do zadań dyrektora w szczególności należą:
 1. kierowanie bieżącą działalnością przedszkola i reprezentowanie go na zewnątrz;
 2. sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami;
 3. sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
 4. realizowanie uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach kompetencji stanowiących rady;
 5. dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym przedszkola, zaopiniowanym przez radę pedagogiczną oraz ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;
 6. wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;
 7. współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli                              w organizacji praktyk pedagogicznych;
 8. stwarzanie warunków do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i  innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej przedszkola;
 9. informowanie dyrektora szkoły w obwodzie, którego dziecko mieszka o spełnianiu przez dziecko obowiązku odbywania rocznego przygotowania przedszkolnego oraz o zmianach w tym zakresie;
 10. realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka;
 11. współpraca z radą pedagogiczną, radą rodziców i rodzicami oraz środowiskiem lokalnym.
 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
 1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;
 2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola;
 3. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników.
 1. Dyrektor wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości ich pracy w szczególności poprzez:
 1. rozmowy po odbytych obserwacjach zajęć edukacyjnych oraz bieżących kontrolach pracy nauczycieli;
 2. ocenianie pracy nauczycieli zgodnie z odrębnymi przepisami;
 3. organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 1. Dyrektor odpowiedzialny jest w szczególności za:
 1. organizację pracy kancelarii, w tym prowadzenie dokumentacji przedszkola;
 2. sporządzenie arkusza organizacji pracy przedszkola;
 3. prawidłowy przebieg stażu w związku z ubieganiem się nauczyciela o stopień awansu zawodowego;
 4. realizację zaleceń, wskazówek i uwag ustalonych przez organ prowadzący oraz sprawujący nadzór pedagogiczny;
 5. rozpatrywanie wniosków, skarg i zażaleń zgodnie z wewnętrznym regulaminem;
 6. stwarzanie w przedszkolu atmosfery akceptacji, współpracy i wzajemnej życzliwości.
 1. Dyrektor przedszkola przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informuje o działalności przedszkola.

 

§ 9

 1. W przedszkolu działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor przedszkola i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
 3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.
 4. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
 5. Przewodniczący prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz odpowiada za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady pedagogicznej.
 6. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb.
 7. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora, organu prowadzącego przedszkole albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
 8. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
 1. zatwierdzanie planów pracy przedszkola;
 2. podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;
 3. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 4. podejmowanie uchwał w sprawie skreśleń z listy dzieci uczęszczających do przedszkola;
 5. ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola;
 6. ustalanie regulaminu swojej działalności;
 7. uchwalenie zmian do statutu przedszkola.
 1. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 1. organizację pracy przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć;
 2. projekt planu finansowego przedszkola;
 3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień;
 4. pracę dyrektora w przypadku ustalenia przez inne organy oceny jego pracy;
 5. propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 1. Do uprawnień rady pedagogicznej należy w szczególności:
 1. wnioskowanie o nadanie imienia przedszkolu;
 2. możliwość wystąpienia z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora przedszkola;
 3. wnioskowanie o określenie ramowego rozkładu dnia w przedszkolu;
 4. delegowanie przedstawicieli rady pedagogicznej do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola;
 5. wybór przedstawiciela rady pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy.
 1. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 2. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. Sposób postępowania w przypadku wstrzymania uchwały określają odrębne przepisy.
 3. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
 4. Rada pedagogiczna działa w oparciu o regulamin rady pedagogicznej, o którym mowa w ust. 9 pkt.6, który w szczególności określa:
 1. organizację wewnętrzną rady pedagogicznej;
 2. zadania i obowiązki przewodniczącego rady pedagogicznej;
 3. zadania i obowiązki członków rady pedagogicznej;
 4. sposób zawiadamiania wszystkich członków o terminie i porządku zebrania rady;
 5. formy i sposób protokołowania zebrań rady pedagogicznej;
 6. tryb podejmowania uchwał rady pedagogicznej.

 

§ 10

 1. W przedszkolu działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
 2. W skład rady rodziców wchodzi po dwóch przedstawicieli z każdego oddziału, wybranych w tajnych wyborach przez zebranych rodziców dzieci danego oddziału.
 3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 4. W celu wspierania działalności statutowej Przedszkola, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
 5. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym w szczególności określa:
 1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
 2. szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz przedstawicieli rad oddziałowych do rady rodziców;
 3. zasady wydatkowania funduszy rady rodziców, o których mowa w ust.4.
 1. Do kompetencji rady rodziców należy:
 1. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola;
 2. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola;
 3. uchwalenie regulaminu swojej działalności;
 4. opiniowanie projektu eksperymentu pedagogicznego wdrażanego w przedszkolu;
 5. wydanie opinii, na wniosek dyrektora przedszkola, o pracy nauczyciela ubiegającego się o ocenę dorobku zawodowego za okres stażu;
 6. wnioskowanie do dyrektora przedszkola o dokonanie oceny pracy nauczyciela;
 7. występowanie do dyrektora i innych organów przedszkola, organu prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola;
 8. wspólne z dyrektorem wnioskowanie do organu prowadzącego w sprawie ustalenia przerw w funkcjonowaniu przedszkola;
 9. delegowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola;
 10. podjęcie i prowadzenie w przedszkolu działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje.

 

§ 11

 1. Organy przedszkola współdziałają ze sobą, w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dzieci oraz podnoszeniu jakości pracy przedszkola.
 2. Organy przedszkola podejmują decyzje i działania w ramach swoich kompetencji.
 3. Organy przedszkola zapewniają bieżącą informację pomiędzy sobą poprzez:
 1. organizowanie wspólnych spotkań;
 2. wzajemne zapraszanie przedstawicieli poszczególnych organów na spotkania;
 3. planowanie i podejmowanie wspólnych działań.
 1. W celu zapewnienia stałego współdziałania poszczególnych organów przedszkola ustala się zasady porozumiewania się i przekazywania informacji o podejmowanych lub planowanych działaniach i decyzjach:
 1. co najmniej dwa razy w roku odbywać się będą spotkania przedstawicieli organów przedszkola;
 2. w miarę bieżących potrzeb przewiduje się możliwość spotkania przedstawicieli organów przedszkola;
 3. w szczególnych przypadkach, na wniosek jednego z organów, może zostać zwołane spotkanie przedstawicieli poszczególnych organów przedszkola.
 1. W razie zaistnienia sporu między organami przedszkola ich obowiązkiem jest dążenie do ustalenia form i sposobów rozstrzygnięcia sporu na terenie przedszkola.
 2. Nieporozumienia i spory pomiędzy radą pedagogiczną, a radą rodziców rozstrzyga dyrektor przedszkola poprzez:
 1. wysłuchanie każdej z zainteresowanych stron,
 2. podejmowanie próby wyjaśnienia istoty nieporozumień,
 3. mediacje,
 4. umożliwienie stronom spotkania na neutralnym gruncie.
 1. W razie braku rozstrzygnięcia sporu, pomocy udziela ekspert zewnętrzny i jego rozstrzygnięcie jest ostateczne.
 2. W sprawach spornych pomiędzy dyrektorem przedszkola, a organami przedszkola, strony mogą zwracać się o pomoc w rozstrzygnięciu sporu, w zależności od przedmiotu sprawy, do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 3. Rozstrzygnięcie organu, do którego wpłynęło pismo (zażalenie, skarga) jest wiążące dla stron.
 4. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia sporu na terenie przedszkola, strony mogą zwrócić się o pomoc w jego rozstrzygnięciu do mediatora zewnętrznego.

 

 

Rozdział 4

Organizacja przedszkola

 

§ 12

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny tj. od 1 września do 31 sierpnia, z wyjątkiem przerw ustalanych corocznie przez organ prowadzący, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców.
 2. Czas pracy przedszkola jest dostosowany do potrzeb rodziców.
 3. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 4. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności rytmiki, nauki języka obcego, nauki religii, zajęć rewalidacyjnych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
 1. z dziećmi w wieku 3 - 4 lat – około 15 minut;
 2. z dziećmi w wieku 5 - 6 lat – około 30 minut.
 1. Podstawowe formy działalności dydaktyczno-wychowawczej przedszkola to:
 1. obowiązkowe zajęcia edukacyjne z całą grupą;
 2. zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach;
 3. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla dzieci mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci  z zaburzeniami rozwojowymi;
 4. sytuacje edukacyjne – stwarzanie dziecku możliwości wyboru zadań, czasu ich realizacji, wyboru partnerów i środków materialnych;
 5. spontaniczna działalność dzieci;
 6. zajęcia dodatkowe organizowane za zgodą rodziców.

 

§ 13

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział, obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju niepełnosprawności.
 2.  Przedszkole jest przedszkolem 7–oddziałowym, w którym funkcjonuje 1 oddział
  integracyjny.
 3. W przedszkolu może być utworzony inny oddział integracyjny w miejsce jednego
  z ogólnodostępnych oddziałów. 
 4. Liczba dzieci w oddziałach ogólnodostępnych podczas zajęć prowadzonych przez jednego nauczyciela nie może przekraczać 25 osób.
 5. W oddziałach integracyjnych liczba dzieci wynosi 20, w tym do 5 dzieci o specjalnych
  potrzebach edukacyjnych, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 6. Rada Pedagogiczna może przyjąć inne zasady zgrupowania dzieci w oddziałach
  w zależności od potrzeb placówki i realizacji założeń programowych.
 7. W oddziałach integracyjnych zatrudnia się dodatkowo nauczycieli wspomagających
  posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego.
 8. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby przynajmniej jeden nauczyciel opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.
 9.  W przedszkolu, w miarę posiadanych środków zatrudnia się dodatkowo logopedę, który obejmuje diagnozą i terapią dzieci z zaburzonym rozwojem mowy.
 10. Zatrudnienie dodatkowych nauczycieli oraz prowadzenie zajęć przez odpowiednich specjalistów następuje w ramach posiadanych środków w planie finansowym  przedszkola na dany rok.
 11. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu lub  więcej  nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału i realizowanych w nim zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców dzieci danego oddziału.
 12. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej jest wskazane, aby ten sam nauczyciel opiekował się danym oddziałem do czasu zakończenia korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci tego oddziału.

 

 

 

§ 14

 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji pracy przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola, zgodnie z ustawą i przepisami szczegółowymi w tym zakresie.
 2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:
 1. liczbę oddziałów;
 2. liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach;
 3. tygodniowy wymiar zajęć religii;
 4. czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów;
 5. liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
 6. liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;
 7. liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych;
 8. ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez logopedę i innych nauczycieli.

 

§ 15

 1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej.
 2. Ramowy rozkład dnia uwzględnia zasady ochrony zdrowia i higieny, zasady pracy w oddziałach oraz oczekiwania rodziców.
 3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 

§ 16

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom stałą opiekę pedagogiczną w czasie zajęć w przedszkolu oraz poza przedszkolem.
 2. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo, powierzonych jego opiece dzieci.
 3. Nauczyciela  w jego pracy opiekuńczej, wychowawczej i związanej z zapewnieniem dzieciom bezpieczeństwa wspomaga woźna oddziałowa.
 4. Podczas spacerów i zajęć organizowanych poza terenem przedszkola uczestniczy nauczyciel i woźna oddziałowa.
 5. W przedszkolu mogą być organizowane wycieczki krajoznawczo-turystyczne, wycieczki edukacyjne, imprezy wyjazdowe. Organizacja wycieczek odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 6. Realizacja form krajoznawstwa i turystyki zawartych ust. 5 odbywa się zgodnie z opracowanym przez radę pedagogiczną  „Regulaminem spacerów i wycieczek”.
 7. Podczas wycieczek oraz innych form krajoznawstwa i turystyki opiekę nad dziećmi sprawują nauczyciele oraz inni pracownicy przedszkola (dodatkowo w czasie wyjazdów chętni rodzice – o ich liczbie decyduje nauczyciel i dyrektor przedszkola, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom).
 8. W przedszkolu nie przewiduje się dokonywania jakichkolwiek zabiegów lekarskich ani podawania dzieciom farmaceutyków.
 9. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka, nauczyciel lub dyrektor informuje rodziców o jego stanie, a rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.
 10. W sytuacjach nagłych, zagrażających życiu dziecka, wzywane jest pogotowie ratunkowe z równoczesnym poinformowaniem rodziców.
 11. Organizuje ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków za zgodą i odpłatnością rodziców.

     

§ 17

 1. Rodzice odpowiedzialni są za zapewnienie dziecku pełnego bezpieczeństwa w drodze do przedszkola i w drodze powrotnej do domu.
 2. Dziecko uczęszczające do przedszkola winno być przyprowadzane i odbierane przez rodziców lub osobę przez nich upoważnioną, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
 3. Upoważnienie, o  którym mowa w ust. 2 ma formę papierową. Rodzice składają go nauczycielowi oddziału na początku roku szkolnego. Upoważnienie przechowywane jest w dokumentacji nauczyciela.
 4. Upoważnienie zawiera:
 1. imię i nazwisko osoby upoważnionej;
 2. serię i numer dowodu tożsamości;
 3. czytelny podpis rodzica.
 1. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za dziecko do momentu przekazania go nauczycielowi grupy lub osobie pełniącej dyżur w szatni.
 2. Od momentu przekazania dziecka osobie o której mowa w ust. 5 do momentu odebrania dziecka z przedszkola odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka ponosi przedszkole.
 3. W szczególnych przypadkach dziecko może odebrać z przedszkola inna osoba upoważniona, niż wymieniona w ust. 2, co musi być odnotowane przez nauczyciela w dokumentacji. Jednorazowe upoważnienie nauczyciel przechowuje w dokumentacji do końca roku szkolnego.
 4. Nauczyciel ma prawo odmówić wydania dziecka osobie, która ze względu na swój stan (np. nietrzeźwość) stanowi zagrożenie dla jego bezpieczeństwa.
 5. W sytuacji, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola w godzinach jego pracy  nauczyciel ma obowiązek sprawowania opieki nad dzieckiem, nie dłużej jak jedną godzinę od zakończonych zajęć.

 

 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 10, jest obowiązany postępować zgodnie z obowiązującą w przedszkolu procedurą „Postępowanie w sytuacji nieodebrania dziecka z przedszkola lub zgłoszenia się po dziecko osoby niemogącej sprawować opieki”, a w szczególności obowiązany jest do zachowania kolejnych kroków, tj.:
 1. skontaktowania się z jednym z rodziców dziecka;
 2. powiadomienia dyrektora przedszkola o podejmowanych działaniach;
 3. skontaktowania się z policją, w przypadku braku kontaktu z rodzicami.
 1. Do przedszkola przyjmowane są wyłącznie dzieci zdrowe. Dzieci z podwyższoną   temperaturą (powyżej 37°C), kaszlem, katarem nie są przyjmowane do przedszkola.

 

§ 18

 1. Dyrektor i nauczyciele współpracują z rodzicami w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dzieci, ujednolicenia procesu wychowawczo-dydaktycznego oraz podwyższenia poziomu pracy przedszkola. W tym celu w szczególności organizują:
 1. zebrania ogólne rodziców w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1 razy w roku szkolnym;
 2. zebrania oddziałowe – co najmniej 1 razy w roku szkolnym;
 3. konsultacje indywidualne, z inicjatywy nauczycieli lub rodziców - systematycznie w miarę potrzeb;
 4. zajęcia otwarte dla rodziców – co najmniej 2 razy w roku;
 5. uroczystości i imprezy okolicznościowe z udziałem dzieci, rodziców oraz najbliższych członków rodziny;
 6. „kąciki dla rodziców” z aktualnymi informacjami o działalności przedszkola, realizowanych zadaniach, tematach kompleksowych i innych wydarzeniach na bieżąco;
 7. spotkania ze specjalistami i zaproszonymi gośćmi – w miarę potrzeb;
 8. kontakty poprzez pocztę elektroniczną.
 1. Dyrektor i nauczyciele zasięgają opinii rodziców w różnych sprawach dotyczących pracy oddziału i przedszkola.

 

§ 19

 1. Rodzic lub opiekun dziecka nie ponosi kosztów wychowania i opieki w czasie ustalonym przez organ prowadzący przedszkole, nie krótszym niż 5 godzin dziennie.
 2. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas, o którym mowa w ust. 1, ustala się zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dzieci. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z Radą Rodziców.
 4. Wyżywienie dzieci może być dofinansowane przez inne instytucje, np. Miejski Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wieliczce.
 5. Termin i sposób wnoszenia opłat za przedszkole ustala organ prowadzący.

 

 

 

Rozdział 5

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

 

§ 20

 1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele, pedagodzy specjalni i inni pracownicy.
 2. Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli regulują przepisy ustawy Karta Nauczyciela i Kodeksu pracy.
 3. Zasady zatrudniania i zwalniania pracowników regulują przepisy Kodeksu pracy.
 4. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:
 1. zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z dziećmi albo na ich rzecz;
 2. inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych Przedszkola określonych w rozdziale 2 statutu, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania dzieci;
 3. zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.
 1. W przedszkolu jest utworzone stanowisko wicedyrektora na podstawie odrębnych przepisów.
 2. Do  zakresu zadań wicedyrektora należy:
  1. nadzorowanie i przygotowanie dokumentacji programowo - organizacyjnej przedszkola;
  2. koordynacja i monitoring realizacji zadań wynikających z wyżej wymienionych programów;
  3. współpraca przy opracowaniu projektu organizacji pracy przedszkola na dany rok szkolny;
  4. monitoring pracy nauczycieli i współpracy zespołów nauczycielskich wynikających z realizacji zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych oraz innych zadań statutowych;
  5. sporządzanie planów zastępstw za nieobecnych nauczycieli;
  6. kontrola poprawności i systematyczności zapisów w dziennikach zajęć;
  7. prowadzenie ewidencji czasu pracy nauczycieli w tym rozliczenie nadgodzin; planowanie i monitoring realizacji zadań w ramach ewaluacji wewnętrznej;
  8. planowanie, organizowanie i dokumentowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli;
  9. gromadzenie  informacji do oceny pracy nauczycieli;
  10. monitorowanie przebiegu awansu zawodowego nauczycieli;
  11. inspirowanie nauczycieli do podejmowania innowacji pedagogicznych;
  12. przygotowanie i przedstawienie dyrektorowi projektów ocen pracy nauczycieli;
  13. wnioskowanie do dyrektora o przyznanie nauczycielom dodatku motywacyjnego, nagród i odznaczeń;
  14. współpraca przy prowadzeniu rekrutacji dzieci do przedszkola;
 1. Wicedyrektor odpowiada służbowo, jak każdy nauczyciel, przed dyrektorem             przedszkola, radą pedagogiczną i organem prowadzącym;
 2. Wicedyrektor używa pieczątki osobowej z tytułem ,,wicedyrektor” do podpisywania  pism i dokumentów, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji.

 

§ 21

 1. Nauczyciel zobowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane
  z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole.
 2. Nauczyciel ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci.
 3. Podczas organizacji zajęć dydaktycznych i zabaw w sali, nauczyciel w szczególności:
 1. dba o utrzymanie ładu i porządku;
 2. przypomina o zasadach bezpieczeństwa;
 1. Podczas pobytu dzieci na placu zabaw, nauczyciel w szczególności:
 1. przestrzega zasad określonych przez dyrektora lub producentów sprzętu zamontowanego na placu zabaw;
 2. przestrzega ustalonych w przedszkolu zasad korzystania z placu zabaw;
 3. planuje  i organizuje czas zabawy tak, aby uniknąć wypadków.
 1. Podczas organizacji spacerów i wycieczek nauczyciel w szczególności:
 1. zapoznaje dzieci z zasadami właściwego zachowania się podczas wycieczek                          i spacerów;
 2. przestrzega zasad określonych w „Regulaminie wycieczek i spacerów”;
 3. odpowiada za odpowiedni dobór liczby opiekunów;
 4. odpowiada za zabezpieczenie apteczki medycznej.

 

§ 22

 1. Nauczyciel współdziała z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju.
 2. Do zadań nauczyciela w zakresie współdziałania z rodzicami należy:
 1. informowanie rodziców o realizowanych zadaniach wynikających z programu wychowania przedszkolnego i planów pracy;
 2. udzielanie rodzicom rzetelnych informacji o postępie, rozwoju i zachowaniu dziecka;
 3. ustalanie z rodzicami wspólnych kierunków działań wspomagających rozwój i wychowanie – w szczególności z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych;
 4. udostępnianie rodzicom wytworów działalności dzieci;
 5. współpraca, w miarę potrzeb, ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną;
 6. współdziałanie z innymi nauczycielami uczącymi w oddziale w zakresie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 7. ustalenie szczegółowego rozkładu dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci;
 8. przeprowadzenie diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej;
 9. prowadzenie dokumentacji zgodnie z odrębnymi przepisami.
 1. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną w oparciu o program wychowania przedszkolnego oraz odpowiada za jej jakość. W tym celu m. in.:
 1. tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań;
 2. dąży do pobudzania aktywności dzieci, ich zdolności i zainteresowań;
 3. wspiera rozwój aktywności dziecka nastawionej na poznanie samego siebie oraz otaczającej rzeczywistości społeczno–kulturowej i przyrodniczej;
 4. stosuje zasadę indywidualizacji pracy, uwzględniając możliwości i potrzeby każdego dziecka;
 5. stosuje nowoczesne, aktywizujące metody pracy.
 1. Nauczyciel prowadzi obserwację pedagogiczną, mającą na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentuje ją w arkuszu obserwacji lub w inny sposób ustalony przez dyrektora.
 2. Obserwacja, o której mowa w ust. 4 stanowi podstawę do sporządzenia przez nauczyciela „Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” w roku poprzedzającym rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie pierwszej i przekazania jej rodzicom do końca kwietnia roku kalendarzowego, w którym dziecko rozpoczyna naukę szkolną.
 3. Na podstawie prowadzonych obserwacji nauczyciel wskazuje mocne i słabe strony dziecka, zauważone trudności, podjęte lub potrzebne działania wspierające dziecko.

Na podstawie zebranych danych udziela wskazówek rodzicom dziecka.

 1. Nauczyciel zobowiązany jest systematycznie podnosić swoją wiedzę i umiejętności między innymi poprzez:
 1. zdobywanie dodatkowych kwalifikacji przydatnych do pracy w przedszkolu;
 2. udział w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego;
 3. aktywny udział w Wewnątrzprzedszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli i zebraniach rady pedagogicznej;
 4. samokształcenie;
 5. pomoc merytoryczną ze strony dyrektora, nauczyciela metodyka i innych specjalistów;
 6. wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami.

8.Zadania pedagoga specjalnego.

 1. Pedagog specjalny współpracuje z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami w:
 1. rekomendowaniu dyrektorowi przedszkola, szkoły lub placówki do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz dostępności, o której mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062, z późn. zm.),
 2. prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
 3. rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów, określaniu niezbędnych do nauki warunków – sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne; odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;
 4. w opracowaniu  i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 1. wspiera nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
 1. rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia, i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły lub placówki,
 2. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem,
 3. dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych,
 4. doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów;
 1. udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom;
 2. współpracuje, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;
 3. przedstawia radzie pedagogicznej propozycje w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie zapewnienia uczniom odpowiedniego do potrzeb wsparcia.

 

§ 23

 1. Przedszkole zatrudnia pracowników administracji i obsługi, są nimi:
 1. intendent;
 2. kucharz;
 3. pomoc kuchenna;
 4. woźna oddziałowa;
 5. pomoc nauczyciela;
 6. konserwator;
 7. pomoc administracyjna;
 8. główny księgowy.
 1. Pracownicy administracji i obsługi współuczestniczą w procesie wychowawczo-opiekuńczym m. in. poprzez:
 1. troskę o zachowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu;
 2. współpracę w zakresie zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą i poszanowania ich godności osobistej;
 3. usuwanie lub zgłaszanie dyrektorowi wszelkich zaniedbań i zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo dzieci.
 1. Do obowiązków pracowników przedszkola należy:
 1. dbanie o czystość i higienę pomieszczeń i otoczenia przedszkola;
 2. przestrzeganie przepisów bhp i przepisów przeciwpożarowych;
 3. odpowiedzialność za powierzony sprzęt i narzędzia pracy;
 4. dbanie o zabezpieczenie budynku przed kradzieżą.
 1. Pracownicy są zobowiązani do wykonywania innych czynności zleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji przedszkola.
 2. Szczegółowy zakres obowiązków poszczególnych pracowników określa dyrektor, w przydziale czynności.
 3. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.
 4. Zatrudnienie osób realizujących zajęcia dodatkowe odbywa się na podstawie kodeksu pracy.

 

 

Rozdział 6

Prawa i obowiązki dzieci

 

§ 24

 1. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 7 lat.
 2. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 4. Dzieci w wieku od 3 do 5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu.
 5. Dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może być objęte wychowaniem przedszkolnym w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat.
 6. Dziecko w przedszkolu ma prawo do:
 1. podmiotowego i życzliwego traktowania;
 2. akceptacji takim jakie jest;
 3. własnego tempa rozwoju;
 4. kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi;
 5. zabawy i wyboru towarzysza zabaw;
 6. zdrowego jedzenia.
 1. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:
 1. szanowania wytworów innych dzieci,
 2. podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego;
 3. przestrzegania zasad bezpieczeństwa;
 4. szanowania wspólnej własności;
 5. przestrzegania zasad higieny osobistej.

 

§ 25

 1. Dyrektor w drodze decyzji może skreślić dziecko z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w szczególnych przypadkach:

1) w przypadku zalegania z opłatami za pobyt dziecka w przedszkolu za dwa pełne okresy płatności;

2) w przypadku, gdy zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu jego i innych dzieci, wszystkie podejmowane przez nauczycieli i specjalistów działania nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, a rodzice nie współpracują z przedszkolem.

 1. W przypadku zamiaru skreślenia dziecka z listy dzieci  dyrektor zobowiązany jest podjąć następujące działania:
 1. zaproponować rodzicom i dziecku odpowiednią pomoc;
 2. podjąć, co najmniej dwie rozmowy informujące rodziców o konsekwencjach;
 3. zawiadomić pisemnie rodziców o konieczności podjęcia decyzji o skreśleniu dziecka z listy dzieci co najmniej 14 dni przed wydaniem decyzji.
 1. Jeśli działania, o których mowa w ust. 2 nie przynoszą oczekiwanych efektów, dyrektor przedszkola skreśla dziecko z listy dzieci przedszkola.
 2. Skreślenie dziecka z listy wychowanków odbywa się w drodze uchwały rady pedagogicznej.
 1. Tryb składania i rozpatrywania skarg i zastrzeżeń dotyczących nieprzestrzegania praw dziecka zawartych w konwencji Praw Dziecka:
 1. W przypadku łamania praw dziecka, upoważnionymi do wszczęcia procedury na terenie przedszkola są:
  1. rodzice dziecka lub jego prawni opiekunowie;
  2. nauczyciele;
  3. dyrektor.
 2. Skargę można wnosić w następujących przypadkach:
 1. nauczyciel nie przestrzega i narusza obowiązujące prawa dziecka;
 2. inny pracownik placówki narusza obowiązujące prawa dziecka.
 1. Osoby wymienione w pkt 1 ust. mogą wnosić skargę na piśmie do dyrektora                przedszkola, bezzwłocznie po zdarzeniu, nie później jednak niż do 7 dni od wydarzenia.
 2. Dyrektor przedszkola bada zasadność skargi dotyczącej naruszenia praw dziecka z uwzględnieniem w szczególności praw zawartych w Konwencji Praw Dziecka.
 3. Dyrektor rozstrzyga wnoszone skargi kierując się przepisami prawa i dobra publicznego z zachowaniem zasady obiektywizmu w ciągu 14 dni od wniesienia skargi.
 4. Dyrektor może powołać komisję, która w sposób obiektywny wyjaśni skargę.
 5. W skład komisji wchodzą:
 1. dyrektor,
 2. nauczyciel powołany przez Radę Pedagogiczną,
 3. przedstawiciel związków zawodowych.
 1. Jeżeli placówka nie jest władna do rozpatrzenia wniesionej skargi, zobowiązana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni, do przekazania jej właściwym organom powiadamiając zainteresowanych.
 2. Od wydanej decyzji przysługuje prawo odwołania się zainteresowanych stron do organu nadzorującego w ciągu 14 dni.
 3. Osoby upoważnione do wszczęcia procedury mogą również wnieść skargę bezpośrednio do:
 1. organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 2. organu prowadzącego,
 3. rzecznika praw dziecka.

 

§ 26

 1. Współdziałanie przedszkola z rodzicami ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci, wzajemnego wspierania w procesie wychowania i realizacji celów i zadań przedszkola.
 2. W przedszkolu rodzice mają w szczególności prawo do:
 1. rzetelnej informacji o dziecku i jego rozwoju oraz zachowaniu
  w grupie rówieśniczej;
 2. pomocy ze strony przedszkola w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 3. uzyskiwanie informacji podnoszących ich wiedzę psychologiczno-pedagogiczną;
 4. pomoc w kontaktach ze specjalistami: psychologiem, logopedą;
 5. zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy przedszkola;
 6. otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej i innej zgodnie z ich potrzebami;
 7. znajomości realizowanego przez nauczycieli programu wychowania przedszkolnego;
 8. ochrony danych osobowych;
 9. udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości i imprez przedszkolnych;
 10. wyboru swoich przedstawicieli do rady rodziców;
 11. zgłaszania uwag i własnych propozycji dotyczących organizacji pracy Przedszkola.
 1. Na rodzicach dzieci uczęszczających do przedszkola spoczywa obowiązek m. in. do:
  1. udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie;
  2. regularnego kontaktowania się z nauczycielem oddziału w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;
  3. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka 6 letniego do przedszkola, w celu odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego;
  4. przyprowadzanie do przedszkola dziecka zdrowego;
  5. przestrzegania niniejszego statutu;
  6. informowania o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu w przypadku   choroby zakaźnej i zatrucia pokarmowego.
 1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są obowiązani do:
 1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Przedszkola;
 2. zapewniania regularnego uczęszczania na zajęcia;
 3. zapewniania dziecku warunków do nauki określonych w zezwoleniu na spełnianie przez dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem;
 4. usprawiedliwiania nieobecności dziecka ustnie;
 5. informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku                       rocznego przygotowania przedszkolnego.
 1. Niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 2. Przez niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% dni zajęć w przedszkolu.

 

 

Rozdział 7

Przyjmowanie dzieci do przedszkola

 

§ 27

 1. Do przedszkola przyjmuje się dzieci, o których mowa w § 24 statutu, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, które jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.
 2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu.
 3. Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
 4. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Skład komisji oraz jej zadania określają odrębne przepisy.
 5. Kryteria, które brane są pod uwagę przy przyjmowaniu dziecka do przedszkola określa organ prowadzący.
 6. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie i na zasadach określonych ustawą.
 7. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające.
 8. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
 9. O przyjęciu dziecka do przedszkola w ciągu roku szkolnego decyduje dyrektor.

 

 

Rozdział 8

Postanowienia końcowe

 

§ 28

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.
 3. Przedszkole posługuje się pieczęcią nagłówkową o następującej treści:

 

Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Wieliczce

im. Brata Alojzego Kosiby

32-020 Wieliczka ul. W. Pola 23

NIP 6832039435REGON 120983136

 

§ 29

 1. Przedszkole posiada hymn przedszkola,  związany z patronem, który wykonywany jest podczas ważnych uroczystości przedszkolnych.
 2. Przedszkole posiada logo wyłonione w drodze konkursu przedszkolnego.
 3. Logo przedszkola używane jest w materiałach promocyjnych przedszkola, podziękowaniach.

 

 

 

4. Zmian w treści Statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jej uchwalenia.

 

 

 

 

29773