Przejdź do treści
1
Przejdź do stopki

STATUT PRZEDSZKOLA

Treść

STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 5

W WIELICZCE

 1. BRATA ALOJZEGO KOSIBY

Wieliczka, 8 listopada 2017 r.

Rozdział 1

Nazwa i typ Przedszkola

 •  1
 1. Przedszkole Samorządowe nr 5 w Wieliczce im. Brata Alojzego Kosiby, zwane dalej „Przedszkolem” jest przedszkolem publicznym.
 2. Siedzibą Przedszkola jest budynek przy ul. W. Pola 23 w Wieliczce.
 3. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Wieliczka . Siedzibą Gminy jest budynek w Wieliczce przy ul. Powstania Warszawskiego 1.
 4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem jest Małopolski Kurator Oświaty.
 •  2

Ilekroć w statucie jest mowa o:

 • Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 5 w Wieliczce im. Brata Alojzego Kosiby;
 • nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu Samorządowym nr 5 w Wieliczce im. Brata Alojzego Kosiby;
 • dzieciach – należy przez to rozumieć dzieci uczęszczające do Przedszkola Samorządowego nr 5  w Wieliczce Brata Alojzego Kosiby;
 • rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
 • organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Wieliczka;

 

Rozdział 2

Cele i zadania Przedszkola

 •  3
 1. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się.
 2. Do zadań Przedszkola należy:
 • wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;
 • tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
 • wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
 • zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
 • wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
 • wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
 • tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
 • przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
 • tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;
 • tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;
 • współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
 • kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
 • systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
 • systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
 • organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej;
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

 

 •  4
 1. Przedszkole udziela dzieciom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Warunki i sposób organizowania zajęć, o których mowa w ust. 1, określają przepisy rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

 •  5
 1. Zadania Przedszkola są realizowane z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
 2. W Przedszkolu przestrzega się następujących zasad:
 • wszystkie zajęcia prowadzone są pod nadzorem nauczyciela;
 • dziecko nie może pozostawać bez opieki nauczyciela, pomocy wychowawczej lub uprawnionej osoby dorosłej;
 • podczas spacerów poza terenem Przedszkola opiekę nad grupą sprawuje dwóch opiekunów;
 • sprzęt z którego korzystają dzieci jest sprawny i bezpieczny;
 • stosuje się obowiązujące przepisy bhp i ppoż.
 1. Przedszkole dba o zdrowie dzieci poprzez:
 • wdrażanie do dbałości o higienę osobistą;
 • przestrzeganie przepisów w zakresie higieny i bezpieczeństwa;
 • zachowanie właściwych proporcji między nauką i zabawą;
 • respektowanie stosowania odżywiania wynikającego ze stanu zdrowia dziecka, w tym stosowanej diety;
 • zwracanie szczególnej uwagi na dzieci, wobec których, ze względów chorobowych, wymagane jest specjalne postępowanie;
 1. W zakresie promocji i ochrony zdrowia Przedszkole:
 • współpracuje z rodzicami w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia dzieci;
 • przeprowadza zajęcia z zakresu profilaktyki zdrowia;
 • w realizowanych programach uwzględnia treści dotyczące dbałości o zdrowie i higienę;
 • tworzy warunki do kształtowania nawyków i zachowań dbania przez dzieci o zdrowie;

 

 •  6
 1. Zadania Przedszkola, o których mowa w § 3 ust. 2, są realizowane poprzez:
 • wybrany program wychowania przedszkolnego;
 • odpowiednie wyposażenie w pomoce dydaktyczne i zabawki niezbędne do pełnej realizacji programów wychowania przedszkolnego;
 • zachęcanie rodziców do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego;
 • organizowanie zajęć wspierających rozwój dziecka;
 1. Przy realizacji zadań Przedszkola nauczyciele wspomagają indywidualny rozwój dziecka poprzez:
 • dostosowanie metod i form pracy uwzględniających indywidualne potrzeby i zainteresowania dziecka;
 • tworzenie sytuacji wychowawczych pozwalających na kształtowanie właściwych zachowań dziecka;
 1. Przedszkole wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka i przygotowaniu do nauki w szkole poprzez:
 • systematyczne informowanie rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka,
 • włączanie rodziców do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego;
 • opracowanie diagnozy dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole;
 • prowadzenie obserwacji pedagogicznej
 • wskazywanie specjalistów wspomagających rozwój dziecka
 1. W przypadku dziecka niepełnosprawnego sposób realizacji zadań w szczególności uwzględnia rodzaj niepełnosprawności.

 

Rozdział 3

Organy Przedszkola

 

 •  7

Organami Przedszkola są:

 • Dyrektor Przedszkola;
 • Rada Pedagogiczna;
 • Rada Rodziców.
 •  8
 1. Zasady powierzania i odwoływania ze stanowiska Dyrektora regulują odrębne przepisy.
 2. Przedszkolem kieruje Dyrektor, który jest jego przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników Przedszkola oraz przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
 3. Dyrektor Przedszkola w szczególności:

kieruje działalnością Przedszkola i reprezentuje go na zewnątrz;

 • sprawuje nadzór pedagogiczny;
 • sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
 • realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
 • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Przedszkola zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
 • wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole;
 • współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
 • stwarza warunki do działania w Przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola;
 • odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • wydaje decyzje administracyjne w sprawie:
 1. skreślenia dziecka z listy dzieci Przedszkola, jeżeli nie podlega obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego,
 2. nadania stopniu awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego;
 • do dnia 31 sierpnia każdego roku przedstawia Radzie Pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;
 • gromadzi informacje o pracy nadzorowanych nauczycieli niezbędne do dokonywania oceny ich pracy;
 • dokonuje oceny pracy nauczyciela;
 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
 • zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola;
 • przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Przedszkola;
 • występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Przedszkola.
 1. Dyrektor Przedszkola odpowiedzialny jest w szczególności za:
  • wychowawczo-dydaktyczny poziom Przedszkola;
 • realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej, podjętymi w ramach jej kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organów nadzorujących Przedszkole;
 • tworzenie warunków do rozwijania samodzielnej pracy dzieci;
 • zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;
 • zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków do pracy.
 1. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i
 2. Dyrektor jest obowiązany powiadomić do 30 września dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz o zmianach w tym zakresie.
 3. Na wniosek rodziców Dyrektor może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego poza Przedszkolem.
 4. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, dopuszcza do użytku zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego wpisując go do zestawu programów wychowania przedszkolnego.
 •  9
 1. W Przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Przedszkola.
 4. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora, organu prowadzącego Przedszkole albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z „Regulaminem działalności Rady Pedagogicznej”.
 6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
 • zatwierdzanie planów pracy Przedszkola;
 • podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Przedszkolu, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców;
 • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Przedszkola;
 • ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Przedszkola;
 • ustalanie regulaminu swojej działalności;
 • przygotowywanie projektu statutu albo jego zmian.
 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 • organizację pracy Przedszkola;
 • projekt planu finansowego Przedszkola;
 • propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych;
 • wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 • dopuszczenie do użytku w Przedszkolu programu wychowania przedszkolnego;
 • powierzenie stanowiska Dyrektora, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił;
  1. Rada Pedagogiczna:
 • deleguje dwóch przedstawiciela Rady Pedagogicznej do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola;
 • może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora Przedszkola;
 • wyłania przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;
 1. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 6, niezgodnych z przepisami prawa. Sposób postępowania w przypadku wstrzymania uchwały określa Prawo oświatowe.
 2. Wykaz wszystkich kompetencji Rady Pedagogicznej sporządza odrębnie Dyrektor.
 3. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 4. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Teksty uchwał są rejestrowane i przechowywane osobno.
 5. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Przedszkola.
 6. Zadania i obowiązki przewodniczącego Rady Pedagogicznej oraz członków Rady Pedagogicznej, sposób głosowania, formy i sposób protokołowania i dokumentowania zebrań Rady Pedagogicznej, zadania zespołów Rady określa ,,Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Wieliczce im. Brata Alojzego Kosiby”. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem.

 

 •  10
 1. W Przedszkolu działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci.
 2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału.
 3. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Przedszkola;
 • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Przedszkola;
 • uchwalanie regulaminu swojej działalności;
 • delegowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola;
 1. Rada Rodziców może wystąpić:
  • z wnioskiem do Dyrektora o dokonanie oceny pracy nauczyciela;
  • do Dyrektora i innych organów Przedszkola, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Przedszkola.
 2. Rada Rodziców uzgadnia czas pracy ustalony przez organ prowadzący na wniosek Dyrektora.
 3. Rada Rodziców uchwala „Regulamin działalności Rady Rodziców”, w którym określa w szczególności:
 • wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;
 • szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz przedstawicieli rad oddziałowych do Rady Rodziców;
 • zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem Przedszkola.

 1. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane.
 2. W celu wspierania działalności statutowej Przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa Regulamin, o którym mowa w ust. 5.
 3. Fundusze, o których mowa w ust. 6, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym Rady Rodziców.

 

 •  11
 1. Organy Przedszkola działają w ramach posiadanych kompetencji i regulaminów tak, aby przede wszystkim:
  • gwarantowały każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji;
  • zapewniały bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Przedszkola, planowanych i podejmowanych działań lub decyzji;
 2. Bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Przedszkola o podejmowanych i planowanych działaniach umożliwiają:
  • zebrania z ogółem rodziców i nauczycielami;
  • zapraszanie na zebrania Rady Pedagogicznej przedstawicieli Rady Rodziców;
  • zapraszanie na zebrania Rady Rodziców Dyrektora lub innego przedstawiciela Rady Pedagogicznej;

 

 •  12

1.Nieporozumienia i spory pomiędzy Radą Pedagogiczną a Radą Rodziców rozstrzyga dyrektor poprzez m.in.:

1) wysłuchanie każdej z zainteresowanych stron ;

2) podejmowanie próby wyjaśnienia istoty nieporozumień ;

3) mediacje ;

4) umożliwienie stronom spotkania na neutralnym gruncie.

2.W sporach nierozstrzygniętych przez dyrektora, strony mogą zwracać się w zależności od przedmiotu sporu, do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny.

3.Rozstrzygnięcia organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór  są  ostateczne.

 

 

Rozdział 4

Organizacja Przedszkola

 

 • 13
  1. Przedszkole pracuje cały rok szkolny z wyjątkiem okresu wyznaczonego przez organ prowadzący Przedszkole. Czas pracy Przedszkola jest uzgadniany z Radą Rodziców.
  2. W okresie przerwy w pracy Przedszkola dzieci mają prawo uczęszczania do dyżurnego przedszkola wskazanego przez organ prowadzący.
  3. Przedszkole pełni także w terminie ustalonym przez organ prowadzący zadania przedszkola dyżurnego.
  4. Dyrektor opracowuje na każdy rok szkolny arkusz organizacji Przedszkola, w którym określa w szczególności:
 • liczbę oddziałów;
 • liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach;
 • tygodniowy wymiar zajęć religii;
 • czas pracy Przedszkola oraz poszczególnych oddziałów;
 • liczbę pracowników ogółem, w tym zajmujących stanowiska kierownicze;
 • liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;
 • liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych;
 • ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, logopedę i innych nauczycieli.
 1. Opracowany arkusz organizacji Przedszkola Dyrektor przedstawia do zaopiniowania zakładowym organizacjom związkowym.
 2. Arkusz organizacji Przedszkola zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe Dyrektor przekazuje organowi prowadzącemu w ustalonym terminie.
 3. Organ prowadzący, po uzyskaniu opinii Małopolskiego Kuratora Oświaty, zatwierdza arkusz organizacji Przedszkola.
 4. W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji Przedszkola do dnia   30 września opinie, o których w ust. 5 i 7 stosuje się odpowiednio.
 5. W przypadku zmian do zatwierdzonego arkusz organizacji Przedszkola po 30 września zmiany te zatwierdza organ prowadzący.
 6. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności oraz oczekiwań rodziców.
 7. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel lub nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 

 •  14
 1. Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki w Przedszkolu trwa 60 minut.
 2. Czas prowadzonych w Przedszkolu zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, z tym że czas prowadzonych w Przedszkolu zajęć powinien wynosić:
  • z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut;
  • z dziećmi w wieku 5–6 lat – około 30 minut.

 

 •  15
  1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności.
  2. Liczba dzieci w oddziale wynosi nie więcej niż 25.
  3. Zasady powierzania oddziału i zadania wychowawcy oddziału określa § 31.
 •  16
 1. W Przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dzieci.
 2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka regulują odrębne przepisy.

 

 •  17
 1. W Przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.
 2. Warunki i sposób organizowania zajęć, o których mowa w ust. 1, określają przepisy rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci                                i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

 

 • 19
 1. Rodzice dziecka mają obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola  z zastrzeżeniem ust. 2. Opiekę na dzieckiem w drodze do Przedszkola i z Przedszkola sprawują rodzice.
 2. Rodzice mogą upoważnić pełnoletnią osobę do odbioru dziecka z Przedszkola. Upoważnienie powinno zawierać: imię i nazwisko osoby upoważnionej, serię i numer dowodu tożsamości oraz własnoręczny podpis rodzica. Jednorazowe upoważnienia przechowuje wychowawca w dokumentacji Przedszkola.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z dyrektorem przedszkola, rodzice mogą upoważnić do odbioru swojego dziecka inną osobę zapewniającą bezpieczeństwo.
 3. Rodzice lub osoba upoważniona powinna przyprowadzić dziecko do szatni i oddać pod opiekę pracownikowi przedszkola.
 4. W przypadku wcześniejszego odebrania dziecka z Przedszkola nauczyciel odnotowuje nieobecność dziecka w dzienniku zajęć.
 5. Nauczyciel ma prawo odmówić wydania dziecka osobie, która ze względu na swój stan (np. nietrzeźwość) stanowi zagrożenie dla jego bezpieczeństwa.
 6. Rodzice mają obowiązek odebrania dziecka z przedszkola do godziny jego zamknięcia. W przypadku, gdy rodzice lub osoba upoważniona nie odbiera dziecka z Przedszkola, dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela lub innej osoby wyznaczonej przez Dyrektora, nie dłużej jak do jednej godziny od zakończonych zajęć.
 7. Przedszkole podejmuje działania związane z kontaktowaniem się z rodzicami lub osobami upoważnionymi, które nie odebrały dziecka z Przedszkola. Nauczyciel lub osoba dyżurująca o nieodebraniu dziecka w terminie zawiadamia Dyrektora.
 8. W przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola przez rodziców po upływie czasu, o którym mowa w ust. 7, oraz niemożnością skontaktowania się z nimi bądź osobami upoważnionymi, Dyrektor lub nauczyciel podejmie decyzję o wezwaniu Policji.
 9. Żądanie jednego z rodziców dotyczące nie wydawania dziecka z Przedszkola drugiemu z rodziców może być respektowane wyłącznie w wypadku poparcia tego żądania stosownym orzeczeniem sądowym.

 

 • 20
 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.
 2. Za bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu odpowiedzialni są dyrektor przedszkola, nauczyciele i wszyscy pozostali pracownicy przedszkola.
 3. Przedszkole zapewnia dzieciom pełne bezpieczeństwo i stałą opiekę w trakcie zajęć prowadzonych na terenie placówki i poza nią poprzez:
 • realizację zadań zapisanych w niniejszym statucie;
 • przestrzeganie liczebności dzieci w oddziale;
 • zapewnienie odpowiedniej liczby opiekunów w czasie imprez, spacerów i wycieczek poza terenem przedszkola;
 • współpracę z poradnią psychologiczno – pedagogiczną;
 • organizację cyklicznych szkoleń pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
 • wyposażenie pomieszczeń przedszkolnych w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję udzielania tej pomocy;
 • spełnianie odpowiednich wymogów w zakresie oświetlenia, wentylacji i ogrzewania pomieszczeń przedszkola, w których przebywają dzieci;
 • dostosowanie mebli i urządzeń ogrodowych do wzrostu i potrzeb rozwojowych dzieci; instalowanie urządzeń posiadających certyfikaty;
 • ogrodzenie terenu przedszkola; ogrodzenie ogródka przedszkolnego;
 • zabezpieczenie przed swobodnym dostępem dzieci do pomieszczeń kuchennych                         i pomieszczeń gospodarczych;
 • zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek innych zagłębień;

 

 •  21
 1. Przedszkole zapewnia bezpłatną opiekę, wychowanie i nauczanie w ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie, w godzinach od 8:00 do 13:00.
 2. Wysokość opłaty za korzystanie przez dziecko ze świadczeń udzielanych przez Przedszkole poza czasem, o którym mowa w ust. 1, ustala organ prowadzący.
 3. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia  i wysokość dziennej stawki żywieniowej ustala Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.                        W przypadku nieobecności dziecka w Przedszkolu przysługuje zwrot kosztów wyżywienia w miesiącu następnym.
 4. Rodzice wnoszą opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu do dnia 20 każdego miesiąca. Jeżeli 20 dzień wypada w dzień wolny od pracy opłaty wnosi się w pierwszy dzień roboczy po 20 dniu miesiąca. Za nieterminowe wnoszenie opłat są naliczane ustawowe odsetki.
 5. Dzieci mogą korzystać z jednego, dwóch lub trzech posiłków.

 

 •  22
 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wspólny wniosek Dyrektora i Rady Rodziców.
 2. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej. Ramowy rozkład dnia uwzględnia:
  • zasady ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki;
  • potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia dzieci;
  • rodzaj niepełnosprawności dzieci;
  • oczekiwania rodziców.
 3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, pełniący funkcje wychowawcy, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 

 •  23
 1. Przedszkole systematycznie współpracuje i współdziała z rodzicami.
 2. Współpraca i współdziałanie odbywa się w formie:
 • zebrań oddziałowych z nauczycielami;
 • zajęć otwartych;
 • indywidualnych kontaktów z nauczycielami;
 • kontaktów telefonicznych i poprzez pocztę elektroniczną;
 • informacji na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Przedszkola;
 1. Kontakty z rodzicami odbywają się:
 • w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4 w zależności od potrzeb;
 • w przypadku zebrań oddziałowych co najmniej dwa razy w roku;
 • w przypadku zajęć otwartych według co najmniej dwa razy w roku;
 1. Przedszkole prowadzi stronę internetową.

 

 

 •  24
 1. W przedszkolu w ramach planu zajęć przedszkolnych, organizuje się naukę religii
  w oparciu o odrębne przepisy prawa.
 2. Nauka religii odbywa się na wniosek rodziców (prawnych opiekunów).
 • wniosek, o którym mowa w ust. 2, może zostać zmieniony przez rodziców dziecka.
 1. Przedszkole organizuje naukę religii dla grupy dzieci nie mniejszej niż siedmiu wychowanków.
 2. Nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych w tygodniu właściwych dla danego poziomu
 3. Dzieciom nie uczestniczącym w nauce religii przedszkole zapewnia opiekę
 4. Nauczyciela religii w przedszkolu zatrudnia się wyłącznie na podstawie imiennego pisemnego skierowania do danego przedszkola wydanego przez:

1) w przypadku Kościoła Katolickiego – właściwego biskupa diecezjalnego;

2) w przypadku pozostałych kościołów oraz innych związków wyznaniowych – właściwe władze  zwierzchnie tych kościołów i związków wyznaniowych.

 1. Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii w zakresie metodyki nauczania  i zgodności                                     z programem prowadzi dyrektor Przedszkola oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 •  25

 

 1. W przedszkolu może być utworzone stanowisko wicedyrektora na podstawie odrębnych przepisów.

 

Rozdział 5

Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola

 

 • 25
 1. W Przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola.
 2. Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli regulują przepisy Karty Nauczyciela i Kodeksu pracy.
 3. Zasady zatrudniania i zwalniania innych pracowników Przedszkola regulują przepisy Kodeksu pracy.
 4. W Przedszkolu obowiązuje Regulamin pracy.

 

 • 26
 1. Do zakresu zadań nauczyciela związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole należy:
 • zapewnienie dzieciom stałej opieki gwarantującej bezpieczeństwo podczas prowadzonych zajęć;
 • przestrzeganie ustaleń porządkowych dotyczących przemieszczania się dzieci po Przedszkolu;
 • zwracanie uwagi na okoliczności nasuwające możliwość nieszczęśliwego wypadku, w tym podczas przebywania dzieci na zewnątrz budynku;
 1. Nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci bez opieki innego nauczyciela lub innej  osoby dorosłej.

 

 

 

 

 

 • 27

Do zakresu zadań nauczyciela w zakresie współdziałania z rodzicami należy:

 • systematyczne informowanie rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych  w Przedszkolu ;
 • zapoznawanie rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączanie ich do kształtowania u dziecka określonych w tej podstawie wiadomości i umiejętności;
 • informowanie rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączanie ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie one natrafiają;
 • zachęcanie rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola poprzez:
  1. wspólne organizowanie wydarzeń, w których biorą udział dzieci,
  2. pomoc w organizowaniu wycieczek, wyjść do teatru, i innych.
 • informowanie rodziców o zachowaniu dziecka w Przedszkolu i grupie rówieśniczej oraz o jego rozwoju;
 • 28
 1. Do zakresu zadań nauczyciela w zakresie planowania i prowadzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej należy:
 • przedstawianie Dyrektorowi programu wychowania przedszkolnego;
 • planowanie bieżącej pracy;
 • ewaluacja podejmowanych działań;
 • stosowanie nowoczesnych, aktywizujących metod pracy;
 1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za jakość realizacji zadań, o których mowa w ust. 1.

 

 • 29
 1. Nauczyciel jest obowiązany do prowadzenia obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie  i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci.
 2. Nauczyciel dokumentuje obserwację pedagogiczą.
 3. Wynik diagnozy pedagogicznej dziecka stanowi podstawę do sporządzenia przez nauczyciela „Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej. Informację tę nauczyciel przekazuje rodzicom do końca kwietnia.

 

 • 30
 1. Do zadań nauczyciela w zakresie współpracy ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną należy:
 • realizowanie zaleceń specjalistów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • korzystanie z porad i konsultacji specjalistów;
 1. W zakresie realizacji zadań związanych z opieką zdrowotną nauczyciel:
 • kształtuje nawyki i zachowania dbania o własne zdrowie dziecka i sprawność ruchową;
 • organizuje zajęcia ruchowe, gry i zabawy rozwijające sprawność fizyczną dzieci;

 

 

 • 31
 1. Dyrektor powierza opiece poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóm nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału i realizowanych w nim zadań z uwzględnieniem propozycji rodziców danego oddziału.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej jest wskazane, aby ten sam lub ci sami nauczyciele opiekowali się danym oddziałem do czasu zakończenia korzystania  z wychowania przedszkolnego przez dzieci tego oddziału.
 3. Do zadań nauczyciela należy:
 • planowanie pracy wychowawczej powierzonego oddziału;
 • ustalanie dla danego oddziału szczegółowego rozkładu dnia na podstawie ramowego rozkładu dnia;
 • współdziałanie z rodzicami w zakresie realizacji zadań wychowawczych Przedszkola;
 • utrzymywanie stałych kontaktów z rodzicami dzieci oddziału;
 • prowadzenie dziennika oddziału przedszkolnego oraz dokumentacji udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • prowadzenie diagnozy pedagogicznej.

 

 • 32
  1. Do zakresu zadań innych pracowników Przedszkola w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole należy:
 • przestrzeganie przyjętych w Przedszkolu zarządzeń Dyrektora dotyczących spraw organizacyjno-porządkowych;
 • właściwe reagowanie na zauważone ryzykowne zachowania dzieci poprzez powiadamianie o nich wychowawcy i Dyrektora;
 • uniemożliwianie dzieciom wstępu do kuchni i jej zaplecza;
 • przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • dbanie o ład i porządek na terenie przedszkola;
 • odpowiedzialność za powierzony sprzęt i narzędzia pracy ;
 • przestrzeganie dyscypliny pracy ;
 • dbanie o zabezpieczenie budynku przed kradzieżą ;
 • przygotowanie posiłków z zachowaniem zasad higieny i jakości żywienia.
 • niewpuszczanie na teren przedszkola osób nieuprawnionych.
 1. Szczegółowy zakres obowiązków poszczególnych pracowników określa dyrektor

na piśmie, w przydziale czynności na kolejny rok szkolny.

 

 

 

 

 

Rozdział 6

Dzieci Przedszkola

 

 • 33
 1. Dziecko ma prawo do:
 • spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje ;
 • akceptacji takim jakie jest ;
 • własnego tempa rozwoju ;
 • kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi ;
 • zabawy i wyboru towarzysza zabawy ;
 • snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone ;
 • jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione.
 1. Do obowiązków dziecka należy:
 • szanowania wytworów innych dzieci ;
 • podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego ;
 • przestrzegania zasad higieny osobistej ;
 • przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
 1. Dyrektor może skreślić dziecko z listy dzieci w przypadku:
 • Zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu jego i innych dzieci, a rodzice nie współpracują z przedszkolem;
 • Wszystkie podejmowane wysiłki nauczycieli i specjalistów nie przynoszą oczekiwanych rezultatów;
 • Skreślenie dziecka z listy wychowanków odbywa się w drodze uchwały rady pedagogicznej.

 

 •  34
 1. Współdziałanie z rodzicami ma na celu stworzenie warunków do jak najlepszego, wszechstronnego rozwoju dzieci, wzajemnego wpierania w procesie wychowania i realizacji celów i zadań Przedszkola. Współdziałanie opiera się na wzajemnym zaufaniu i szacunku.
 2. Rodzice obowiązani są do:

przestrzegania niniejszego statutu;

 • regularnego kontaktowania się z nauczycielem;
 • terminowego uiszczania odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu;
 • informowania o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu, w tym niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;
 • zaopatrzenia dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;
 • przyprowadzania wyłącznie zdrowego dziecka do Przedszkola bez objawów nieżytu dróg oddechowych (katar, kaszel);
 • natychmiastowego odbioru dziecka z Przedszkola w przypadku nagle pojawiającej się infekcji;
 • przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola, zgodnie § 19 przez osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;
 1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są obowiązani do:
 • dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Przedszkola;
 • zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;
 • zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu na spełnianie przez dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego poza Przedszkolem;
 • usprawiedliwiania każdorazowej nieobecności dziecka w Przedszkolu ustnie, a w przypadku dłuższej nieobecności pisemnie.
 1. Rodzice mają prawo do:
 • uzyskania rzetelnej informacji na temat zachowania i rozwoju swojego dziecka;
 • uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
 • znajomości realizowanego w Przedszkolu programu wychowania przedszkolnego;
 • ochrony danych osobowych;
 • wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz Dyrektorowi wniosków i opinii na temat pracy Przedszkola;

5.W celu zapewnieniu dziecku podczas pobytu w Przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje Dyrektorowi uznanego przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

 

Rozdział 7

Przyjmowanie dzieci do przedszkola

 

 • 35
 1. Do Przedszkola mogą uczęszczać dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
 2. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 4. Dzieci w wieku 3–5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu.
 5. Zapewnienie warunków, o których mowa w ust. 2 jest zadaniem organu prowadzącego.
 • 36
 1. Do Przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Wieliczka .
 2. Kryteria gminne, które brane są pod uwagę przy przyjmowaniu dzieci do Przedszkola, określa organ prowadzący.
 3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora. Skład komisji i zadania komisji rekrutacyjnej określają odrębne przepisy.
 4. O przyjęciu dziecka do Przedszkola w ciągu roku szkolnego decyduje Dyrektor.

 

 

 

Rozdział 8

Postanowienia końcowe

 

 • 37
 1. Przedszkole posiada hymn przedszkola, związany z patronem, który wykonywany jest podczas ważnych uroczystości przedszkolnych.
 2. Przedszkole posiada logo, wyłoniony w drodze konkursu przedszkolnego.
 3. Logo przedszkola używane jest w materiałach promocyjnych przedszkola, podziękowaniach, pismach urzędowych.

 

 •  38
 1. Przedszkole prowadzi dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Nazwa Przedszkola jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach używana jest  nazwa –  Przedszkole  Samorządowe Nr 5 w Wieliczce im. Brata Alojzego Kosiby .
 3. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu albo jego zmian.
 4. Po nowelizacji statutu Dyrektor opracowuje ujednolicony tekst statutu i udostępnia go na stronie przedszkola.
29766